Διαδικασία εκδόσεως πιστοποιητικού πολυτε- κνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ

Η έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) χορηγείται ως ακολούθως:

α) Για τους προσερχομένους στα γραφεία της ΑΣΠΕ

     Οι  ενδιαφερόμενοι:

1. Θα επιδεικνύουν το βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέκνων,  το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την οργάνωση που είναι εγγεγραμμένοι και

2. Να καταθέτουν στην ΑΣΠΕ πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο για χρήση ΟΓΑ.      

Μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του αρχείου της ΑΣΠΕ με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ  το πιστοποιητικό (βεβαίωση) πολυτεκνικής ιδιότητας.    

β) Μέσω Πολυτεκνικής Οργάνωσης

Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει στην πολυτεκνική οργάνωση, που είναι εγγεγραμμένος, απαραιτήτως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για χρήση ΟΓΑ.

Οι πολυτεκνικές οργανώσεις θα συντάσσουν κατάσταση στην οποία θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, τους αριθμούς μητρώου ΑΣΠΕ και Οργάνωσης  και τη διεύθυνση κατοικίας του.

Η κατάσταση στην οποία θα επισυνάπτονται και τα πιστοποιητικά του Δήμου που κατατέθηκαν όπως παραπάνω από τους ενδιαφερόμενους,  θα αποστέλλεται στην ΑΣΠΕ είτε ταχυδρομικώς  είτε με courier και μόνο σε επείγουσα περίπτωση με FAX.

Η ΑΣΠΕ μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του Αρχείου της, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα εκδίδει αυθημερόν το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο και θα αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με courier στην πολυτεκνική οργάνωση για την επίδοσή του στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης θα ενημερώνεται η ΑΣΠΕ για τη έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο θα αποστέλλεται στην Οργάνωση και δεν θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο,  εάν προηγουμένως δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό από τον οικείο Δήμο, αφού προηγουμένως ελεγχθούν από το Σωματείο έτσι ώστε να συμπίπτουν τα στοιχεία.

(πηγή: ιστοσελίδα ΑΣΠΕ)


Αρέσει σε %d bloggers: