Διορισμοί εκπαιδευτικών – πολύτεκνοι

aaa_images_e_exetasis_163952363Οι διορισμοί εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις που προκηρύ- σονται,  πραγματοποιούνται ως εξής:

α) Κατά 60% από όσους επιτυγχάνουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθμολογίας. Φέτος από την προαναφερόμενη κατηγορία θα διοριστούν 2.536 εκπαιδευτικοί.

β) Κατά 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. Φέτος από την προαναφερόμενη κατηγορία θα διοριστούν 1.691 εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο κλάδο εκπαιδευτικών (αναμένεται στον κλάδο των δασκάλων) οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ είναι λιγότεροι από τις θέσεις διοριστέων, οι θέσεις που περισσεύουν μεταφέρονται στην κατηγορία του 40%. Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, τοποθετούνται με τους τελευταίους πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους. Άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

Παράλληλα, εκτός από τα ποσοστά 60% και 40%, με το Άρθρο 6 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ. Α΄) καθορίζονται τα ακόλουθα: Περίπτωση (1)
Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ΄ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα των κατηγοριών 60% και 40% και πέραν των οριζομένων ποσοστών. Φέτος από την προαναφερόμενη κατηγορία αναμένεται να διοριστούν 400 εκπαιδευτικοί.

Περίπτωση (2)
Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα των κατηγοριών 60% και 40% και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης περίπτωσης (1) πέραν των οριζομένων ποσοστών. Φέτος από την προαναφερόμενη κατηγορία αναμένεται να διοριστούν περίπου 750 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 350-400 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι.

Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.

Διορισμός πολυτέκνων
Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Για τον σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισμού των υποψηφίων.

Δεν μπορούν να διοριστούν ως πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από τον φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ, 9 Φεβρουαρίου 2009


Αρέσει σε %d bloggers: