2.000 θέσεις ΕΠΟΠ στο Στρατό

stratos041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα χακί ντύνονται 2.000 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) καθώς το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέδωσε νέα προκήρυξη για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Στρατού Ξηράς σε προσωπικό. Η επικείμενη διαδικασία πρόσληψης των ΕΠΟΠ δεν διαφέρει από τις προηγούμενες. Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), εφόσον διαθέτουν τις γραμματικές γνώσεις που ορίζει η κάθε ειδικότητα (π.χ. Απολυτήριο Λυκείου, απόφοιτοι ΤΕΕ, ΙΕΚ και σε κάποιες περιπτώσεις πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή απλώς απόφοιτοι Γυμνασίου), μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ο οποίος περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη, υγειονομική εξέταση, ψυχοτέστ και αθλητικές δοκιμασίες. Σημειώστε τις κρίσιμες ημερομηνίες: Συνέντευξη από 13/7 έως 7/8, υγειονομικές εξετάσεις από 31/8 έως 2/10 και κατάταξη επιτυχόντων στις 18/11. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους (γεννηθέντες από 1-1-1982 μέχρι 31-12 -1990). Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65 μ. Να σημειωθεί ότι όσοι ήδη υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να έχουν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο διοικητή τους.

Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, ούτε πρώην υπαξιωματικοί, που, ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 22 Μαΐου 2009 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), ταχυδρομικά με συστημένη-express επιστολή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)/ Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, στη διεύθυνση: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, Στρατόπεδο «Στρατηγού Παπάγου», Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Αθήνα, Σ Τ Γ 1020 (Για το διαγωνισμό ΕΠΟΠ Στρατού Ξηράς).

Τα SOS της προκήρυξης
Οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά και σε αυτήν την προκήρυξη, στην οποία ο ανταγωνισμός αναμένεται να χτυπήσει …κόκκινο. Θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι απόφοιτοι ΙΕΚ και ΤΕΕ, οι έχοντες προϋπηρεσία στην ειδικότητα, όσοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες, οι υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις και όσοι διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ. Πολύτιμα μόρια διορισμού θα δώσουν και η εντοπιότητα και η πολυτεκνία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι υποψήφιοι και στην προσωπική συνέντευξη, καθώς το «άριστα» δίνει 200 μονάδες.

Τα κριτήρια πρόσληψης και οι αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) για τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων θα επιλεγούν με βάση τα εξής κριτήρια:

α. Βαθμολογία αποδεικτικού σπουδών-πτυχίου:
(1) Πτυχίο ΑΕΙ: 450 μονάδες.
(2) Πτυχίο ΤΕΙ: 450 μονάδες.
(3) Σπουδαστές ΑΕΙ-ΤΕΙ περατώσαντες τουλάχιστον το πρώτο (1ο) έτος: 350 μονάδες.
(4) Απόφοιτοι ΙΕΚ (ή ισοτίμων σχολών εξωτερικού) δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία: 300 μονάδες.
(5) Σπουδαστές ΙΕΚ (ή ισοτίμων σχολών εξωτερικού) δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, περατώσαντες τουλάχιστον το πρώτο (1ο ) έτος: 250 μονάδες.
(6) Απόφοιτοι ΤΕΕ Β’ Κύκλου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού-εξωτερικού): 210 μονάδες.
(7) Απόφοιτοι Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού-εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 10,5 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).
(8) Απόφοιτοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 100 μονάδες.
(9) Απόφοιτοι Β’ τάξης Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού-εξωτερικού): 100 μονάδες.
(10) Απόφοιτοι Α’ τάξης Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού-εξωτερικού): 95 μονάδες.
(11) Απόφοιτοι Γυμνασίου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού-εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 4,5 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).

β. Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα, αποδεικνυόμενος με επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ενοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):
(1) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.
(2) Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100 μονάδες.
(3) Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150 μονάδες.
(4) Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200 μονάδες.
(5) Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.

γ. Κάτοχοι Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως (Βαθμολογία 200 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 200 μονάδες).

δ. Γνώση ξένων γλωσσών:
(1) Γνώση κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδο LOWER ή αντίστοιχο: 80 μονάδες.
(2) Γνώση κάθε ξένης γλώσσας σε επίπεδο PROFICIENCY ή αντίστοιχο: 160 μονάδες
(3) Σε περίπτωση που για κάποια ξένη γλώσσα έχουν αποκτηθεί πτυχία LOWER και PROFICIENCY ή αντιστοίχων, μοριοδοτείται μόνο το πτυχίο επιπέδου PROFICIENCY ή αντίστοιχο.

ε. Από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο ΝΔ 582/1970 (ΦΕΚ 136 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1287/1982 (ΦΕΚ 128 Α’) τα παιδιά στρατιωτικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που φονεύθηκαν ή πέθαναν (στον πόλεμο ή στην ειρήνη) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παιδιά πολυτέκνων, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων στρατιωτικών (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας) ειρηνικής περιόδου ή αναπήρων πολέμου, παιδιά ή αδέλφια θυμάτων Εθνικής Αντίστασης και επιπλέον από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (φ. 28) τα παιδιά πολεμιστών ζώνης των πρόσω τουλάχιστον επί τετράμηνο (Βαθμολογία 100 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 100 μονάδες).

στ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ενοπλες Δυνάμεις (Βαθμολογία 100 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 100 μονάδες).

ζ. Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις με οποιαδήποτε ειδικότητα, εφόσον οι υποψήφιοι πρόκειται να καταταγούν στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Βαθμολογία 100 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 100 μονάδες).

η. Εντοπιότητα μονίμως διαμενόντων σε παραμεθόριες περιοχές [διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής (Βαθμολογία 1 μονάδα Χ συντελεστή 50 = 50 μονάδες)].

θ. Κατοχή πτυχίου προγραμματιστή Η/Υ:
(1) Σχολής ΑΕΙ: 40 μονάδες
(2) Σχολής ΤΕΙ: 40 μονάδες
(3) ΙΕΚ (ή ισοτίμων σχολών εξωτερικού): 25 μονάδες
(4) ΤΕΕ (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού-εξωτερικού): 20 μονάδες.

ι. Υπηρετήσαντες στις Ενοπλες Δυνάμεις με ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα, εφόσον οι υποψήφιοι πρόκειται να καταταγούν σε αντίστοιχη ειδικότητα (Βαθμολογία 20 μονάδες Χ συντελεστή 1 = 20 μονάδες).

ια. Οσοι υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις:
Σύνολο μηνών θητείας γενικά (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, όταν οι ημέρες θητείας είναι λιγότερες των δεκαπέντε ή περισσότερες και ίσες αντίστοιχα) Χ συντελεστή 5.

ιβ. Βαθμολογία συνέντευξης μέχρι 200 μονάδες. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών για να δοκιμαστούν η σωματική ικανότητα και φυσική αντοχή τους. Εχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας στα αγωνίσματα, πλην των αλμάτων και των ρίψεων που έχουν δικαίωμα τριών προσπαθειών. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν στις ειδικότητες Ειδικών Αποστολών, Τυφεκιοφόρου και Νοσοκόμου Καταδρομών πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν σε καλό βαθμό κολύμβηση. Οσοι από αυτούς επιλεγούν σε αυτές τις ειδικότητες θα δοκιμαστούν, μετά την κατάταξή τους, στην ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα, χωρίς χρονικό περιορισμό).

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (31-03-2009)


Αρέσει σε %d bloggers: