10.000 θέσεις μερικής απασχόλησης στους ΟΤΑ

PServiceΈρχονται από το φθινόπωρο 10.000 νέες προσλήψεις μερικής απασχόλησης στους δήμους. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εσωτερικών το νέο πακέτο θέσεων θα αρχίσει να τρέχει μέσα στον ερχόμενο Οκτώβριο. Όσοι επιλεγούν θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες των δήμων για 18 μήνες, ενώ η ημερήσια απασχόλησή τους θα είναι 4ωρη.

Τρία είναι τα γενικά προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τις θέσεις μερικής απασχόλησης. Πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή καταδίκη, υποδικία.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις μερικής απασχόλησης αφορούν την κάλυψη αναγκών, κυρίως, στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες. Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ΄ οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κοινωνικές ομάδες

Οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, από τις οποίες επιλέγονται οι υποψήφιοι. Ειδικότερα πρόκειται για:

1) Άνεργους άνω των 30 ετών, που έχουν εξαντλήσει τον χρόνο τακτικής επιδότησης και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της

2) Άνεργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους

3) Άνεργους μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών

4) Μητέρες ανηλίκων τέκνων

5) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

6) Πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων

Για κάθε μία από τις κοινωνικές ομάδες ορίζονται ποσοστά επί του συνόλου των θέσεων μερικής απασχόλησης, που θα προκηρυχθούν. Για τις τέσσερις πρώτες κατηγορίες προτεραιότητα στην επιλογή έχουν άτομα που καθίστανται άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, στις τρεις πρώτες κατηγορίες ποσοστό 50% καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων. Όπως ορίζει ο νόμος, όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι 50% του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν σε κάθε κοινωνική ομάδα, κατά τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης και ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξής τους σε σχέση με τους λοιπούς. Για κάθε μία από τις κοινωνικές ομάδες βασικά κριτήρια επιλογής ορίζονται:

● Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

● Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν τον μικρότερο χρόνο που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.

● Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.

● Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία και προσλαμβάνεται.

● Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο της ιδιότητας του πολυτέκνου.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρχή μόνον αίτηση συμμετοχής, που έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνουν τις θέσεις όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν, καθώς και την κοινωνική ομάδα ή κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν. Μαζί καταθέτουν και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Στη συνέχεια και αφού καταρτιστούν οι πίνακες επιτυχόντων, όσοι εντάσσονται σε αυτούς θα πρέπει να προσκομίσουν και άλλα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, τίτλους σπουδών ανάλογα με τη θέση και για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Παράλληλα, ανάλογα με την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν και επικαλέστηκαν για την κατάταξή τους στους πίνακες θα πρέπει να υποβάλουν και αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα:

Η κατανομή των θέσεων Με βάση τα αιτήματα των δήμων, τριμελής επιτροπή από τους υφυπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θα εγκρίνει τις θέσεις για κάθε φορέα και θα προχωρήσει στην κατανομή των 10.000 θέσεων που θα πληρωθούν με μερική απασχόληση, ενώ θα καθορίσει και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Μετά την κατανομή των θέσεων, ο κάθε φορέας εκδίδει ανακοίνωση για την προκήρυξη των θέσεων. Σε αυτήν αναφέρονται ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν και οι τομείς υπηρεσιών στους οποίους θα απασχοληθούν, οι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και τα κριτήρια επιλογής, η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να αποσταλούν.

Η ανακοίνωση, πριν από τη δημοσιοποίησή της, κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ, το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009)


Αρέσει σε %d bloggers: