Πρέβεζα: Διαφάνεια στη χορήγηση αδειών περιπτέρων

Ανακοίνωση για την ενημέρωση των πολιτών του νομού Πρέβεζας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 37/200),εξέδωσε η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχίας Πρέβεζας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Οι χορηγούμενες άδειες για ολόκληρο το νομό είναι εννέα (9)

2. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους μετά την υπ. αρ. 4960/7.12.09 ανακοίνωση της Ν.Α. Πρέβεζας είναι συνολικά πενήντα τρεις (53) και συγκεκριμένα:

– Στην κατηγορία των Πολεμιστών Κύπρου υπεβλήθησαν τρεις (3) αιτήσεις

– Στην κατηγορία των ΑμεΑ τριάντα εννέα (39) αιτήσεις

– Στην κατηγορία των Πολυτέκνων έντεκα (11) αιτήσεις, εκ των οποίων τέσσερις (4) αιτήσεις Πολυτέκνων που έχουν και ποσοστό αναπηρίας

3. Κατά τη διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια και αξιοκρατία και θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ενστάσεις εάν για οποιοδήποτε λόγο αμφισβητηθεί ο πίνακας δικαιούχων.

4. Συγκεκριμένα, μετά τον λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας δικαιούχων ανά κατηγορία και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ΠΔ 37/2009.

Ο πίνακας αυτός θα τεθεί σε γνώση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Νομάρχη Πρέβεζας και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΑμεΑ, των Πολυτέκνων και των Ανάπηρων Πολέμου.

Ο τελικός πίνακας δικαιούχων θα αναρτηθεί στη Νομαρχία, αλλά και στο διαδίκτυο προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα αντιρρήσεων ή ενστάσεων.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ο πίνακας θα κυρωθεί από το Νομάρχη Πρέβεζας και θα χορηγηθούν οι άδειες εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους τελικούς δικαιούχους.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (25/01/2010)


Αρέσει σε %d bloggers: