ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα:

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου Ο.Γ.Α.

– Ληξιαρχικές πράξεις γάμων, όσων παιδιών είναι έγγαμα

– Για όσα παιδιά είναι άνω των 23 ετών, και εφ’ όσον δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της ηλικίας τους:

1. Πιστοποιητικό σπουδών (από αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό στρατολογίας

3. Πιστοποιητικό της α’ βαθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Β. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους:

– Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικα.

– Δικαστική απόφαση ότι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων από τον προηγούμενο γάμο.

– Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι εκτός της συγκεκριμένης εκδοθείσης αποφάσεως δεν έχει εκδοθεί άλλη απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση πρέπει να προσκομίζονται:

– Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.

– Υπεύθυνη δήλωση του /της πρώην συζύγου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνετε ποιος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων.

– Πιστοποιητικά των σχολείων, που φοιτούν τα τέκνα για το ποιος είναι ο κηδεμόνας τους.

Γ. Γονέας που είναι μόνος/η υπόχρεος/η προς διατροφή και που έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, δηλ. ο/η χήρος/α, η άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία τέκνα μη αναγνωρισμένα:

– Όλα τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης

– Ο/η χήρος/α ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου

– Η άγαμος μητέρα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων.

Η έχουσα λάβει διαζύγιο πρέπει να προσκομίσει πέραν των πιστ/κων της Α΄ περίπτωσης και επιπλέον:

– Δικαστική απόφαση ότι έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων της.

– Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του πρώην συζύγου της περί μη καταβολής διατροφής.

Δ. Γονείς που ο ένας τελεί εν αναπηρία και έχουν τουλάχιστον τρία τέκνα:

– Τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης

– Πιστοποιητικό Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Απορφανισθέντα, εφόσον είναι τουλάχιστον 2 και είναι κάτω των 23 ετών και άγαμα ή μέχρι 25ετών και σπουδάζουν, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή είναι ανάπηρα με ποσοστό 67% και άνω..

Περιπτώσεις αλλοδαπών:

– Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς

– Πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

– Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (Νορβηγία – Ελβετία & Λιχνεστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

– Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.

– Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, Ανιθαγενείς και δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ένα Σχόλιο to “ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ”

  1. geo Says:

    Β. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΙ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΜΑΝΑ!!!!!

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.


Αρέσει σε %d bloggers: