Προσλήψεις Δασκάλων

Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων 19/10/10 Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2010 -2011 οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων.

Αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου αναφέρονται τα εξής: Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης γνωστοποιείται ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνέχεια της με αριθ. 73493/Δ2/23-6-2010 εγκυκλίου όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 79009/Δ2/6-7-2010 εγκύκλιο, καλεί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70- Δασκάλων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών έτους 2010 -2011 ή είχαν υποβάλλει εκπρόθεσμη αίτηση, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής ορίζεται: από 18-10-2010 έως και 22-10-2010. Η Αίτηση – Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας που χορηγείται από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μια μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Στην αίτηση – Δήλωση αναπληρωτή συμπληρώνονται από μία μέχρι 20 περιοχές και πέρα από αυτές, επιπλέον μέχρι 20 περιοχές για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν για πρώτη φορά θα υποβάλλουν:

1. Αίτηση – Δήλωση με περιοχές προτίμησης πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.

3. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο καταγράφεται ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

5. Για Πολύτεκνους: Πρόσφατο (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογένειας από τον Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

6. Για γονείς 3 τέκνων: Πρόσφατο (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων, τα οποία να είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.

7. Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) οφείλουν να καταθέσουν πρόσφατο πιστοποιητικό Π/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκομείου.

8. Για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς : α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο , όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα, που παρασχέθηκε η προϋπηρεσία και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους. β) Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη – απόφαση κατάργησης – αναστολή σχολικής μονάδας κλπ ή καταγγελία σύμβασης. γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν με ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. – Επισημαίνεται ότι τροποποίηση των περιοχών προτίμησης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. – Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση και έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών δεν μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση αλλά μπορούν κατ’ εξαίρεση να τροποποιήσουν την αίτηση τους προκειμένου να συμπεριλάβουν το πεδίο «αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές ανάγκες».

ΠΗΓΗ: Goodnet.gr (19 Οκτωβρίου 2010)


Αρέσει σε %d bloggers: