Επιστολή ΑΣΠΕ στους Δημάρχους: Μέριμνα των ΟΤΑ για τις πολύτεκνες οικογένειες που είναι δημότες τους

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. πρωτ. 234 Αθήνα, 21/3/2016

Αξιότιμο

Κύριο

Δήμαρχο..

Θέμα: Μέριμνα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις πολύτεκνες οικογένειες που είναι δημότες τους.

Κύριε Δήμαρχε, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1 α. Το Σύνταγμα της Ελλάδος στην παρ. 1 του άρθρου 21 ορίζει ρητά πως:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας από το κράτος»

β. Περαιτέρω το ίδιο άρθρο στην παρ. 5 επιτάσσει την Πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού αναφέρει:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 5/11/2015 δήλωσε:

«Οι Πολιτειακοί Θεσμοί, καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλουν να συνειδητοποιούν, διαρκώς κι εμπράκτως, ότι η προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους. Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι Πολύτεκνες Οικογένειες «έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». Το χρέος αυτό καθίσταται σήμερα τόσο περισσότερο επιτακτικό, θεσμικώς και πολιτικώς, όσον αποτελεί αυτονόητη και αυταπόδεικτη πλέον αλήθεια το ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, λόγω της ευεργετικής επιρροής των οποίων δεν έχει επέλθει στην Χώρα μας ρήξη του κοινωνικού ιστού εξαιτίας της βαθειάς, μακράς κι επώδυνης οικονομικής κρίσης, είναι η Οικογένεια, κυρίως δε η Πολύτεκνη Οικογένεια».

δ. Ο προκαθήμενος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ έκαμε την παρακάτω αιχμηρή δήλωση:

«Εάν υπάρχουν σχεδιασμοί που αποσκοπούν στην αλλοίωση της μορφής της κοινωνίας μας, στην υποτίμηση της Ιστορίας και των παραδόσεών μας, στο ξεθεμελίωμα του θεσμού της οικογένειας, στην περαιτέρω υποβάθμιση της γλώσσας και την περιφρόνηση του πολιτισμού μας, η Ιεραρχία, ο κλήρος και ο πιστός ελληνικός λαός θα γίνουν ανάχωμα.»

(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 19-11-2015)

ε. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), ορίζουν:

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχορήγηση συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης, κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο ή Κοινότητα και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

ζ. Στο άρθρο 13 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, ορίζεται:

1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις […]

2. Το ΣτΕ με σωρεία αποφάσεών του έχει αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.).

(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

3. Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εάν δεν ανακοπεί ο κατήφορος της υπογεννητικότητας, σε λίγα χρόνια θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Αρκεί να επισημανθεί πως μόνο την τελευταία τριετία οι θάνατοι ανήλθαν στις 347.810 (2013=111.794, 2014= 114.231, 2015=121.785), ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 280.570 (2013=94.134, 2014=93.452, 2015=92.984). Είχαμε δηλαδή την τελευταία τριετία υπεροχή των θανάτων κατά 67060.

Πρόκειται στην ουσία για δημογραφική κατάρρευση.

4. Πολλοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκώντας δημογραφική πολιτική κατ’ εφαρμογή της παρ.5 του άρθρου 21 του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο της πολιτικής τους για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι πολύτεκνες οικογένειες, έχουν λάβει σειρά μέτρων για την ανακούφισή τους.

5. Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένη την κοινωνικής σας ευαισθησία και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την τάξη των πολυτέκνων και επειδή ο σεβασμός των Συνταγματικών επιταγών οφείλει να είναι διαρκής, έμπρακτος και απαρέγκλιτος, σάς παρακαλούμε, Κύριε Δήμαρχε, να λάβετε όποιο μέτρο εσείς θεωρείτε πρόσφορο για την ανακούφιση των πολυτέκνων οικογενειών του Δήμου σας, είτε αυτό αφορά την απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών ή οποιαδήποτε άλλη ελάφρυνση ήθελε αποφασίσει το Δημοτικό σας Συμβούλιο (π.χ. απαλλαγή των πολυτέκνων από τα δημοτικά τέλη, χορήγηση εφ’ άπαξ παροχής χρηματικού ποσού στην μητέρα που αποκτά το 4ο τέκνο της και γίνεται πολύτεκνη κ.λπ.).

Γνώμη μας είναι ότι η απόφασή σας αυτή, θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το πλήθος των παιδιών που υπάρχουν στην κάθε οικογένεια μετά το τρίτο και να μην είναι ισοπεδωτική.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας ήθελε λάβει κάποια μέριμνα για την ανακούφιση των πολυτέκνων οικογενειών, που είναι δημότες σας ή έχει λάβει τέτοια απόφαση, σάς παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την απόφασή σας αυτή:

α. Στην ΑΣΠΕ (πλατεία Ελευθερίας 22, Τ.Κ. 105 53 Αθήνα, ιστοσελίδα http://www.aspe.gr ) και

β) Στον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων, προς ενημέρωση των πολυτέκνων οικογενειών και της κοινής γνώμης γενικότερα.

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος,

Βασίλειος Θεοτοκάτος

Ο Γεν. Γραμματέας,

Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Ο Διευθυντής,

Χαράλαμπος Παύλος

ΠΗΓΗ: ΑΣΠΕ

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,


Αρέσει σε %d bloggers: