Archive for the ‘Χρήσιμες πληροφορίες’ Category

Οι Πολύτεκνοι μπορούν να κάνουν τις αγορές τους από το πολυκατάστημα του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού

24 Σεπτεμβρίου 2012

Οι πολύτεκνοι, με την επίδειξη της πολυτεκνικής των ταυτότητας,  μπορούν να κάνουν τις αγορές των από το πολυκατάστημα του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού(Super-market, Πρατήριο Καυσίμων, shops in a shop κ.α).

Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (κοντά στην στάση Ελαιώνα του Μετρό)
Ιερά Οδός 102Α, Βοτανικός, Αθήνα ΤΚ: 10447
Τηλέφωνο: 210-3466007
Fax: 210-3423437

Για περισσότερες πληροφορίες:

1) Ενημερωτικό σημείωμα απάντηση του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού προς την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
http://www.aspe.gr/images/stories/Diafora/78.pdf

2) Η ιστοσελίδα του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού
http://www.pon-hn.gr/

ΠΗΓΗ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

16 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Γονείς που έχουν από τον ίδιο γάμο τουλάχιστον 4 τέκνα:

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου Ο.Γ.Α.

– Ληξιαρχικές πράξεις γάμων, όσων παιδιών είναι έγγαμα

– Για όσα παιδιά είναι άνω των 23 ετών, και εφ’ όσον δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της ηλικίας τους:

1. Πιστοποιητικό σπουδών (από αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό στρατολογίας

3. Πιστοποιητικό της α’ βαθμιας υγειονομικής επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Β. Γονείς που έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους:

– Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικα.

– Δικαστική απόφαση ότι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων από τον προηγούμενο γάμο.

– Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι εκτός της συγκεκριμένης εκδοθείσης αποφάσεως δεν έχει εκδοθεί άλλη απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση πρέπει να προσκομίζονται:

– Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.

– Υπεύθυνη δήλωση του /της πρώην συζύγου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνετε ποιος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων.

– Πιστοποιητικά των σχολείων, που φοιτούν τα τέκνα για το ποιος είναι ο κηδεμόνας τους.

Γ. Γονέας που είναι μόνος/η υπόχρεος/η προς διατροφή και που έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, δηλ. ο/η χήρος/α, η άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία τέκνα μη αναγνωρισμένα:

– Όλα τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης

– Ο/η χήρος/α ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου

– Η άγαμος μητέρα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων.

Η έχουσα λάβει διαζύγιο πρέπει να προσκομίσει πέραν των πιστ/κων της Α΄ περίπτωσης και επιπλέον:

– Δικαστική απόφαση ότι έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων της.

– Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του πρώην συζύγου της περί μη καταβολής διατροφής.

Δ. Γονείς που ο ένας τελεί εν αναπηρία και έχουν τουλάχιστον τρία τέκνα:

– Τα πιστοποιητικά της Α’ περίπτωσης

– Πιστοποιητικό Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Απορφανισθέντα, εφόσον είναι τουλάχιστον 2 και είναι κάτω των 23 ετών και άγαμα ή μέχρι 25ετών και σπουδάζουν, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή είναι ανάπηρα με ποσοστό 67% και άνω..

Περιπτώσεις αλλοδαπών:

– Ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς

– Πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

– Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (Νορβηγία – Ελβετία & Λιχνεστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

– Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.

– Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, Ανιθαγενείς και δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα (1969-2008)

27 Μαΐου 2010

 ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (11/09/2009)

Οικογενειακά επιδόματα στις χώρες της ΕΕ

23 Σεπτεμβρίου 2009

children-shaping-europe-999719,property=poster

 Σε περίπτωση που επιλέξετε να εργασθείτε σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούστε τα οικογενειακά επιδόματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους απασχόλησης για μέλη της οικογένειάς σας, ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής. Το κράτος μέλος που πρέπει να σας καταβάλει οικογενειακά επιδόματα, υποχρεούται να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης ή απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν υπό τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, αν αυτό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των συνθηκών που διέπουν τις περιόδους αναμονής για τη θεμελίωση δικαιώματος για την εν λόγω παροχή. Αν τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στο ίδιο κράτος μέλος υπό τη νομοθεσία του οποίου είστε ασφαλισμένος ως απασχολούμενος ή αυτοαπασχολούμενος, το εν λόγω κράτος μέλος θα είναι πάντοτε αρμόδιο για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος. Δικαιούστε το ίδιο ακριβώς ύψος παροχών με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.

Αν τα μέλη της οικογένειάς σας δεν διαμένουν στην ίδια χώρα υπό τη νομοθεσία της οποίας είστε ασφαλισμένος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Αν υπάρχει δικαίωμα οικογενειακού επιδόματος βάσει της νομοθεσίας περισσότερων της μίας χωρών, η οικογένειά σας δικαιούται, κατά κανόνα, την υψηλότερη παροχή που προβλέπεται από τη νομοθεσία ενός εξ αυτών. Με άλλα λόγια, η οικογένειά σας αντιμετωπίζεται ωσάν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διαμένουν και να είναι ασφαλισμένοι στη χώρα με την πιο ευνοϊκή νομοθεσία.

Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, δικαιούνται τα οικογενειακά επιδόματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους, και για τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος. Συμβουλή: Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για τα οικογενειακά επιδόματα είτε της χώρας προέλευσης είτε της χώρας απασχόλησης.

ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – YOUR EUROPE

Παράταση ισχύος της Κάρτας Πολιτισμού έως και τις 31/12/2009

7 Σεπτεμβρίου 2009

Karta PolitismouΣύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Πολιτισμού έως και τις 31/12/2009 (Απόφαση αρ. πρωτ. 3968/23-06-2009).

ΔΕΗ – Μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων

21 Μαΐου 2009

Ως γνωστόν, οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ). Η παροχή αυτή αποτελεί σημαντική ελάφρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολυτέκνων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 

1.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105

3.    Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ

4.    Εγγύηση 57 Ευρώ (θα σας επιστραφεί η παλιά εγγύηση που πληρώσατε για να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά σας – 57 Ευρώ)

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ  30
10432,  ΑΘΗΝΑ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 5230301-10
E-mail: info@dei.com.gr

Κέντρο Πληροφόρησης Πελατών: 10500

Κάρτα Πολιτισμού

20 Μαΐου 2009

Η κάρτα πολιτισμού πολιτισμού αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τις πολύτεκνες οικογένειες και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού. Μεταξύ άλλων, η κάρτα πολιτισμού προσφέρει δωρεάν είσοδο ή με αισθητά μειωμένο εισιτήριο σε πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της πόλης ανοίγοντας στους κατόχους της τις πόρτες μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, πολυκινηματογρά- φων, θεάτρων κ.α.

 

Συγκεκριμένα:

α) Η «Κάρτα Πολιτισμού» δίνει στον κάτοχο της το δικαίωμα:

1. Ελεύθερης εισόδου:

 • Στα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και
  Τους Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

2. Ελεύθερης εισόδου σε θεατρικές παραστάσεις:

 • Του Εθνικού Θεάτρου κάθε Τρίτη, και Πέμπτη, για περιορισμένο αριθμό θέσεων, καθώς και στις παιδικές παραστάσεις για τα παιδιά- κατόχους της Κάρτας.
   
 • Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο (στην απογευματινή παράσταση), και στις παιδικές παραστάσεις (Κυριακή πρωί) και
   Των δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων σε όλη την Ελλάδα.

3. Ελεύθερης εισόδου στις συναυλίες- παραστάσεις:

 • Της «Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών».
 • Της «Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης».
 • Της «Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής».
 • Της «Ορχήστρας των Χρωμάτων».
 • Της «Εθνικής Λυρικής Σκηνής» για όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου, στο θέατρο «Ακροπόλ Νέα Σκηνή» και μόνον για τις παραστάσεις οπερέτας.
 • Της «Όπερας Θεσσαλονίκης» για μια καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας για κάθε παραγωγή και
 • Του «Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου Athenaeum».

4. Ελεύθερης εισόδου σε ορισμένες μουσικές εκδηλώσεις:
 

 • Του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
 • Του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

5. Ελεύθερης εισόδου κάθε Δευτέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες:
 

 • Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΟΛΥΜΠΙΟΝ 1 και 2) και
 • Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

6. Εισόδου με μειωμένο εισιτήριο στις Κινηματογραφικές Αίθουσες:

 • Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (5 αντί 7).
 • Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (5 αντί 7).
 • Του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα.
 • Της Πανελλήνιες Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών- Κινηματογραφιστών σε όλη την Ελλάδα (5 αντί 7) και
 • Των συγκροτημάτων ODEON, STER CENTURY και VILLAGE CINEMAS στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη (5 αντί 7).

7. Έκπτωση στην αγορά βιβλίων:

 • 50% σε βιβλία στοκ και 10% σε σχολικά βιβλία από τα καταστήματα των μελών του Συλλόγου Βιβλιοπωλών Βορείου Ελλάδος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Ταυτότητες γονέων (Φωτοτυπίες δυο όψεων)
2. Κάρτα πολυτέκνων
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Από μια φωτογραφία για τους γονείς και τα παιδιά άνω των 6 ετών
5. Σχετική αίτηση (από ΚΕΠ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, στον αριθμό 8001100100, καθώς επίσης και με τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Τουρισμού Α.Ε. (Θεσ/νίκη) στο παρακάτω τηλέφωνο: 2310253600.

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα

6 Απριλίου 2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α.    

Δελτίο Τύπου

Δευτέρα, 6.04.2009

Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Α΄ Διμήνου 2009, καταβάλλονται σε 422.739 οικογένειες από σήμερα 6 έως 15 Απριλίου 2009.

Στα ανωτέρω οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα έχει χορηγηθεί αύξηση 2% από 01-01-2009.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 130.295.304,82 €.

Τα νέα ποσά των πολυτεκνικών επιδομάτων έχουν διαμορφωθεί από 01-01-2009 ως εξής:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2009

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Εφάπαξ Παροχή 2.000 € Ν. 3454/06   3.355
Επίδομα 3ου παιδιού  174,28 € 55.354
*Πολυτεκνικό Επίδομα  43,55 €(για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών) 79.101
* Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης Οικογένειας Ν. 3631/08 43,55 €(για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών) 164.463
Ισόβιες συντάξεις 100,24 € 175.822
Γενικό Σύνολο Περιπτώσεων   478.095
Γενικό Σύνολο (ποσό) 130.295.304,82 €

Για τα παραπάνω επιδόματα δεν παρακρατείται φόρος από 1-1-2007.

* Το κατώτερο ποσό που καταβάλλεται ως πολυτεκνικό επίδομα στην πολύτεκνη μητέρα καθώς και στην τρίτεκνη μητέρα, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 100,24 €.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος τρίτεκνης οικογένειας:

1. Η μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών. Το επίδομα αυτό διακόπτεται την 1η του επομένου έτους εκείνου, κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.

Τα τέκνα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι αυτά που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. 

Το ως άνω επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο τέκνα, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή εγκαταλείψει υπαίτια τα παιδιά του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών. 

3. Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 α) Οι Έλληνες πολίτες.

 β) Οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας.

 γ) Οι πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 δ) Οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία) καθώς και οι Ελβετοί πολίτες.

 ε) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ. 3989/1959, Α.Ν.389/1968).

 στ) Οι ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975).

 ζ) Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).

 η) Οι πολίτες άλλων κρατών που είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Δικαιολογητικά -διαδικασία χορήγησης:

Για τη χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στο ειδικό έντυπο ΟΕ1, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση,

β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή είναι υπαίτιος για εγκατάλειψη των παιδιών του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, πρέπει να υποβάλλεται, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασής του ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

  Από Γραφείο Διοίκησης Ο.Γ.Α.

ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (06-04-2009)

Διαδικασία εκδόσεως πιστοποιητικού πολυτε- κνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ

7 Οκτωβρίου 2008

Η έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) χορηγείται ως ακολούθως:

α) Για τους προσερχομένους στα γραφεία της ΑΣΠΕ

     Οι  ενδιαφερόμενοι:

1. Θα επιδεικνύουν το βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέκνων,  το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την οργάνωση που είναι εγγεγραμμένοι και

2. Να καταθέτουν στην ΑΣΠΕ πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο για χρήση ΟΓΑ.      

Μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του αρχείου της ΑΣΠΕ με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ  το πιστοποιητικό (βεβαίωση) πολυτεκνικής ιδιότητας.    

β) Μέσω Πολυτεκνικής Οργάνωσης

Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει στην πολυτεκνική οργάνωση, που είναι εγγεγραμμένος, απαραιτήτως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για χρήση ΟΓΑ.

Οι πολυτεκνικές οργανώσεις θα συντάσσουν κατάσταση στην οποία θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, τους αριθμούς μητρώου ΑΣΠΕ και Οργάνωσης  και τη διεύθυνση κατοικίας του.

Η κατάσταση στην οποία θα επισυνάπτονται και τα πιστοποιητικά του Δήμου που κατατέθηκαν όπως παραπάνω από τους ενδιαφερόμενους,  θα αποστέλλεται στην ΑΣΠΕ είτε ταχυδρομικώς  είτε με courier και μόνο σε επείγουσα περίπτωση με FAX.

Η ΑΣΠΕ μετά τον έλεγχο και την ενημέρωση του Αρχείου της, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα εκδίδει αυθημερόν το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο και θα αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με courier στην πολυτεκνική οργάνωση για την επίδοσή του στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης θα ενημερώνεται η ΑΣΠΕ για τη έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο θα αποστέλλεται στην Οργάνωση και δεν θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο,  εάν προηγουμένως δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό από τον οικείο Δήμο, αφού προηγουμένως ελεγχθούν από το Σωματείο έτσι ώστε να συμπίπτουν τα στοιχεία.

(πηγή: ιστοσελίδα ΑΣΠΕ)

Ατελής αγορά αυτοκινήτου για πολύτεκνους και τρίτεκνους

18 Σεπτεμβρίου 2008

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι προκειμένου να αποκτήσουν ατελώς αυτοκίνητο, καθορίζονται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

Όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση αυτοκινήτων σε πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Αρθρο 1
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης είναι:
1. Οι πολύτεκνοι γονείς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004.
2. Οι γονείς με τρία τέκνα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3454/2006:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
γ) Πολίτες Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
δ) Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.
3. Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

Αρθρο 2
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση της απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων προσώπων υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:
1. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας:
α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:
− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
β. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
γ. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
2. Από τους δικαιούχους της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, θα υποβάλλονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:
− Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
− Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
− Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, αναγράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου ή της υπηρεσιακής ταυτότητας ή του Δελτίου Κέντρου Αλλοδαπών.
β. Από τους δικαιούχους της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της αίτησης − δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:
− Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, εκδιδόμενο από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.
γ. Από τους δικαιούχους των περιπτώσεων β), γ) και
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, πλέον της Αίτησης-δήλωσης της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλονται:
− Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδιδόμενο από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να προσκομίζεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι έχουν τρία (3) ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα τέκνα.
− Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως στην παράγραφο 1δ του άρθρου 2 της παρούσας.
− Τίτλο διαμονής εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου για ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς.
Ως τίτλοι διαμονής δύναται να προσκομίζονται: το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
− Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής, προκειμένου για πολίτες των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής, προκειμένου για πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 και του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα:
− που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
− που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
− τα ανάπηρα τέκνα, για τα οποία η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας, έχει γνωματεύσει ποσοστά αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση
χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύονται με την προσκόμιση βεβαίωσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη στρατιωτική υπηρεσία αντίστοιχα.
Η αναπηρία των τέκνων αποδεικνύεται με την προσκόμιση Γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας τους.

Βλέπε επίσης εδώ